Poberáte rodičovský príspevok? Aké podmienky a obmedzenia sa dávky týkajú

0 63

Škôlky sú zariadenie, ktoré predstavujú v dnešnej spoločnosti prvý dôležitý krok v edukačnom procese malého dieťaťa, pretože rozvoj sociálnych, emocionálnych a kognitívnych schopností v ranom veku, ktorý táto inštitúcia zabezpečuje, má výrazný vplyv na celkový rozvoj jednotlivca. Na druhej strane je tu rodičovský príspevok, ktorého nárok na vyplatenie môže byť v niektorých situáciách ohrozený.

Aké podmienky v súvislosti s poberaním rodičovského príspevku a pobytu dieťaťa v škôlke platia?

Čo je rodičovský príspevok, kto, dokedy a v akej výške ho rodičom vypláca?

Rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorú poskytuje štát rodičom na podporu ich rodinného rozpočtu počas obdobia, kedy sa venujú starostlivosti o svoje malé deti. V dnešnej dobe je jeho získanie jednoduchšie, pretože podať žiadosť o rodičovský príspevok si už môžete aj elektronicky.

Jeho poskytovanie Ministerstvom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny má za cieľ financovať náklady spojené s výchovou a starostlivosťou o dieťa, a tým podporiť rodičov v období, kedy sú v zamestnaní na rodičovskej dovolenke alebo sa iným spôsobom starajú o malé dieťa.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na túto dávku vám pripadá v prípade, ak ste rodičom (matka alebo otec) alebo osobou oprávnenou k výkonu rodičovskej dovolenky s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky. Spadajú sem aj fyzické osoby, ktorým bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce zverené do náhradnej starostlivosti.

Dokedy sa rodičovský príspevok vypláca?

Zvyčajne sa dávka vypláca (mesiac pozadu) do dovŕšenia veku troch rokov dieťaťa. Doba vyplácania môže byť ale rôzna. Záležať tiež môže na konkrétnom zdravotnom stave dieťaťa a iných podmienkach, na základe ktorých môže byť dĺžka rodičovského príspevku predĺžená, až do dovŕšenia 6 roku dieťaťa.

Ak máte dieťa vo veku troch rokov a ste tehotná, vznikom materskej dávky nárok na rodičovský príspevok zaniká. Ak máte viac detí vo veku, ktorý je nárokovateľný na vznik dávky, vyplácaný je len jeden príspevok jednému rodičovi alebo fyzickej osobe.

Nárok na rodičovský príspevok máte podľa novelizácie Zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov dokonca aj vtedy, ak vám z kapacitných dôvodov bolo zamietnuté umiestnenie vášho dieťaťa (vo veku od 3 do 6 rokov) do spádového zariadenia určeného na predprimárne vzdelávanie, na čo treba mať potvrdenie od materskej školy. Takže pokiaľ Vám dá materská škola potvrdenie, že Vaše dieťatko na predprimárne vzdelávanie neprijímajú, máte nárok poberať rodičovský príspevok aj naďalej.

V akej výške sa rodičovský príspevok vypláca?

U nás predstavuje výška rodičovského príspevku:

a) 345,20 eur mesačne,

b) 473,30 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Zaistenie riadnej opatery dvoch a viac súčasne narodených detí sa zhodnotí o 25 % zvýšenou sumou na dieťa. Vždy je ale dôležité si overiť konkrétne legislatívne ustanovenia a kontaktovať pre uplatnenie prípadného nároku a správneho postupu odborníka či úrad, pretože podmienky sa môžu prípad od prípadu výrazne líšiť.

Je možné o rodičovský príspevok prísť, ak dáte dieťa do škôlky?

V tomto prípade nie je situácia nie až taká jednoduchá. Deti časom rastú a majú svoje potreby, medzi ktoré môže patriť aj návšteva spomínaného predškolského zariadenie. Mnohí rodičia sa v rámci obdobia poberania rodičovského príspevku však často obávajú, že by sa im nárok na vyplácanie tejto dávky pozastavil alebo úplne zrušil. Vstup do škôlky ani čas, ktorý v tomto zariadení vaše ratolesti strávia, však nemusí byť vždy dôvodom zrušenia príspevku, ak splníte určité podmienky.

Závisí od toho, ako k danej veci pristupuje samotné zariadenie, o aký typ škôlky ide a či nie je umiestnenie v škôlke adaptačným procesom, ktorý trvá zvyčajne 30 dní a nie je potrebné ho nahlásiť úradom.

Ak má tiež dieťa dlhodobo zhoršený zdravotný stav, na žiadosť sa vám vypláca predĺžený rodičovský príspevok do dosiahnutia 6. roku veku dieťaťa. V niektorých prípadoch, najmä ak rodičia potrebujú skôr pracovať, je tiež možné a vhodné zvážiť, presnejšie uprednostniť aj príspevok na starostlivosť o dieťa.

Zákon však jasne hovorí, že nárok na vyplatenie príspevku zaniká prijatím dieťaťa do štátnej materskej školy, ak sa rodičovský príspevok vyplácal na toto dieťa.

Podmienky a príčiny zániku alebo krátenia rodičovského príspevku

Zaniknutie nároku na výplatu dávky rodičovského príspevku môže nastať vo viacerých situáciách. Najčastejším kritériom sú spomínané vekové hranice. Rovnako aj riadny nástup dieťaťa do ŠTÁTNEJ škôlky býva dôvodom zrušenia rodičovského príspevku. Nepríjemným dôvodom je aj úmrtie dieťaťa alebo oprávnenej osoby.

Suma príspevku však môže byť o 50 % krátená, ak je oprávnenou osobou zanedbávaná povinná školská dochádzka ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Zdroj obrázka: Murzhak Irina/Shutterstock.com

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.